Vereniging U-Safe

Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens is voor Vereniging U-Safe van essentieel belang. Daarom wil U-Safe u graag informeren over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring, welke u onderaan deze pagina kunt downloaden en inzien, treft u informatie aan over onder andere welke gegevens worden verzameld, hoe en waarom dat wordt gedaan, waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt, wat de bewaartermijnen zijn en tot wie u zich kunt wenden om uw rechten uit te oefenen of om vragen omtrent uw privacy te stellen. Deze pagina is een samenvatting van de meest essentiële onderdelen uit de privacyverklaring.

U-Safe respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website ( https://www.u-safe.nl ). In dat kader zijn passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website van U-Safe te beveiligen en misbruik te voorkomen.


Welke persoonsgegevens verwerkt U-Safe?


Door of in opdracht van U-Safe worden persoonsgegevens verwerkt die middels cameratoezicht en/of opvolging van incidenten zijn verkregen. Daarnaast verwerkt U-Safe persoonsgegevens die door u zelf aan U-Safe zijn verstrekt of deels zijn verstrekt, op grond waarvan U-Safe de overige van belang zijnde informatie heeft opgezocht. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin u de contactpersoon bent van een (nieuwe) deelnemer of (nieuw) lid van U-Safe, maar ook ingeval u algemene informatie en/of een offerte heeft aangevraagd of een incident heeft gemeld.


Persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor U-Safe deze heeft verkregen. U-Safe verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, tenzij U-Safe daartoe wordt verplicht door de wet of door een daartoe gerechtigde (overheid)instantie.

Door, dan wel in opdracht van, U-Safe worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Camerabeelden van de bedrijventerreinen die door de leden van U-Safe worden beheerd alsmede van de openbare ruimte die zich in en op vorenbedoelde bedrijventerreinen bevindt, alsook van de eigendommen van de deelnemers, zijnde de individuele bedrijven die zich op het terrein van de leden van U-Safe hebben gevestigd, en de openbare ruimte rondom vorenbedoelde eigendommen;
  • Contact- en registratiegegevens de contactpersonen van leden/deelnemers en overige relaties alsmede overige informatie van de contactpersoon, die voor U-Safe noodzakelijk is om haar dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren;
  • Algemene bezoekinformatie van bezoeken op de website(s) van U-Safe, zoals de door de browser meegestuurde gegevens, de duur en het tijdstip van het bezoek, het klikgedrag en het IP-adres van de computer die de website van U-Safe bezoekt/heeft bezocht.

U-Safe kan uw persoonsgegevens gebruiken om u (incidenteel) op de hoogte te houden van en te informeren over (nieuwe) diensten van U-Safe die wellicht interessant voor u zouden kunnen zijn.


Bewaartermijn


U-Safe verwerkt de verkregen persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Die periode kan worden verlengd ingeval U-Safe van oordeel is dat die verlenging noodzakelijk dan wel wenselijk is. Dan wordt de bewaartermijn verlengd met de tijd die nodig is een en ander nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

Met een bepaalde vertraging worden reservekopieën automatisch gewist.


Rechten betrokkene


U heeft als betrokkene de volgende rechten:

  • Recht ter Inzage;
  • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen;
  • Het recht om persoonsgegevens door U-Safe te laten verwijderen (tenzij U-Safe op grond van de AVG toegestane grondslagen redenen heeft om uw persoonsgegevens te behouden);
  • De verwerking van uw persoonsgegevens door U-Safe te laten beperken;
  • Het recht uw persoonsgegevens ongehinderd door U-Safe aan een derde partij te laten overdragen;
  • Een afschrift van uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare kopie;
  • Met opgaaf van verband houdende redenen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door U-Safe.

U kunt al deze rechten uitoefenen door te mailen naar meldpunt@u-safe.nl. U-Safe zal u vervolgens verzoeken om uzelf te identificeren. Dat kan door een kopie van een geldig identiteitsbewijs of een bankafschrift aan U-Safe te sturen of te tonen. U-Safe controleert hierop alleen uw naam en adviseert u om overige gegevens onleesbaar te maken. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de Kopie ID app van de Rijksoverheid te gebruiken.


U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Daar waar u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door U-Safe, bijvoorbeeld omdat u op de hoogte wilt worden gehouden over de stand van zaken van een melding, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken zoals aangegeven in de Privacyverklaring. Uw intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voor intrekking van uw toestemming.


Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden


Voor een aantal verwerkingen van uw persoonsgegevens schakelt U-Safe derde partijen in om haar daarbij te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld hosting providers die applicaties of bestanden met persoonsgegevens hosten. U-Safe zorgt ervoor dat met deze partijen verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin de partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen.

Daarnaast kan U-Safe uw persoonsgegevens verstrekken aan rechtbanken dan wel vergelijkbare instanties, deurwaarders, incassobureaus en andere instanties en/of personen als dat noodzakelijk dan wel van belang is voor de uitvoering van de diensten van U-Safe.

Daar waar U-Safe gebruik maakt van Google Analytics (zie ‘Gebruik van cookies’) c.q. content van de website van U-Safe wordt gedeeld door middel van social mediaplatforms, kan als gevolg daarvan informatie terechtkomen bij social mediaplatforms als LinkedIn, Google+, Twitter en/of Facebook.


Verder stelt U-Safe uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij U-Safe dat op grond van wet- en regelgeving dan wel een rechterlijk vonnis moet doen of u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.


Beveiliging


U-Safe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen U-Safe onder meer, maar niet enkel, door middel van versleutelde bestanden en veilige netwerkverbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website (www.u-safe.nl). Een bericht sturen naar meldpunt@u-safe.nl is natuurlijk ook mogelijk!


Gebruik van cookies


De website van U-Safe maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.


Google Analytics cookies


U-Safe maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van haar website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van de website van U-Safe, kan U-Safe haar website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, U-Safe heeft daar geen invloed op.


Klacht?


Heeft u een klacht over de wijze waarop U-Safe met uw persoonlijke gegevens omgaat? Dan kunt u een klacht indienen via meldpunt@u-safe.nl en natuurlijk altijd bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


Wijzigingen privacy- en cookiestatement


U-Safe heeft het recht om, al dan niet op grond van gewijzigde privacy- en cookiewetgeving, deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.


Vragen?


Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van deze verklaring? Neem dan gerust contact op:

Vereniging U-Safe
T.a.v. bestuur
Postbus 1413
3500 BK Utrecht
E-Mail: info@u-safe.nl

Contactformulier: Contact